Vrienden van de Berkenhof

Stichting Vrienden van de bewoners van de Berkenhof

Naar aanleiding van vragen over de mogelijkheid een gift te doen heeft de Berkenhof in 2017 besloten een steunstichting op te richten. Het is voor gevers niet aantrekkelijk een bedrag te schenken dat in de reguliere exploitatie van de organisatie ‘verdwijnt’. Daarom is de “stichting vrienden van de bewoners van de Berkenhof” opgericht.

De officiële doelstelling van de stichting is:

a. het mogelijk maken van activiteiten ten behoeve van de bewoners van alle locaties van de Berkenhof teneinde een positieve bijdrage te leveren aan het welbevinden van deze bewoners;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In de praktijk betekent dit dat de stichting haar middelen besteedt aan doelen die de cliënten/bewoners van de Berkenhof direct te goede komen en die niet vanzelfsprekend uit de exploitatie bekostigd worden. Het kan daarbij gaan om het (doen) organiseren van uitstapjes of andere activiteiten of om het aanschaffen van zaken die uitnodigen tot activiteiten. Suggesties/wensen vanuit de bewoners en/of medewerkers van de Berkenhof zijn natuurlijk welkom. Zo zijn er inmiddels nestkastjes met camera’s aangeschaft waardoor bewoners het broedproces van vogels in de tuin kunnen volgen.

De stichting is begin 2018 formeel opgericht. De stichting wordt gevormd door een onbezoldigd bestuur dat voorlopig bestaat uit Henk Jonker, Charl de Graaf en Freek Fieten. Het bestuur moet statutair uit tenminste drie personen bestaan. Nieuwe bestuurders worden op voordracht van het bestaande bestuur benoemd door de bestuurders van de Holding de Berkenhof.
Er is een jaarplan. Voor 2018 richt het bestuur zich op het ‘zichtbaar’ maken van de stichting, de eigen rol van het bestuur in de toekomst (m.n. hoe actief moet het bestuur zich richten op het verkrijgen van financiële middelen?) en op het verkrijgen van de Anbi status. Dit houdt in dat giften aftrekbaar kunnen zijn voor de belasting en dat giften ook daadwerkelijk besteedt worden aan het doel waarvoor de stichting is opgericht en niet aan de eigen organisatie. Het rekeningnummer is NL74RABO0332697762 tnv Stichting Vrienden van de bewoners van de Berkenhof.

De jaarrekening zal openbaar gemaakt worden.